Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm lên LCD 16×2 giao tiếp bằng I2C sử dụng Arduino

Trong bài viết hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn làm thế nào để hiển thị các ký tự lên màn hình LCD 16×2 bằng giao tiếp I2C.

iếp tục trong chuỗi bài viết về LCD hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để hiển thị các thông số của cảm biến nhiệt độ, độ ẩm lên LCD.

Để hiểu hơn về bài viết này các bạn đọc lại 2 bài viết bên dưới rồi chúng ta tiếp tục bài này tiếp nha.

 • Đọc thêm: Tổng quan LCD 16×2 và giao tiếp I2C LCD sử dụng Arduino
 • Đọc thêm: Đọc nhiệt độ, độ ẩm (DHT11) sử dụng Arduino Uno

Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm lên LCD sử dụng I2C

Màn hình LCD I2C Arduino UNO R3
GND GND
VCC 5V
SDA A4
SCL A5
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11  
VCC 5V
DATA D4
GND GND

Sơ đồ đấu nối

so-do-nguyen-ly-lcd-i2c-dht11-arduino

Các linh kiện cần thiết cho dự án:

Linh kiện Arduino KIT  Shoppe
Arduino Uno R3 Xem ngay Xem ngay
Màn hình LCD 16×2 Xem ngay Xem ngay
Module I2C LCD 16×2 Xem ngay Xem ngay
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11 Xem ngay Xem ngay

Code mẫu

#include <DHT.h>
#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);

const int DHTPIN = 4;
const int DHTTYPE = DHT11;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

byte degree[8] = {
 0B01110,
 0B01010,
 0B01110,
 0B00000,
 0B00000,
 0B00000,
 0B00000,
 0B00000
};

void setup() {
 lcd.init(); 
 lcd.backlight();
 lcd.print("Nhiet do: ");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Do am: ");
 lcd.createChar(1, degree);
 dht.begin(); 
}

void loop() {
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature();

 if (isnan(t) || isnan(h)) {
 } 
 else {
  lcd.setCursor(10,0);
  lcd.print(round(t));
  lcd.print(" ");
  lcd.write(1);
  lcd.print("C");

  lcd.setCursor(10,1);
  lcd.print(round(h));
  lcd.print(" %");  
 }
}

Để chương trình có thể nhận được các hàm LCD 16×2 và DHT các bạn nhớ download thư viện về nhé

 • Thư viện Liquidcrystal_I2C. Tải ngay
 • Thư viện DHT.h. Tải ngay

Nếu bạn là người mới bắt đầu học Arduino chưa biết cách thêm thư viện mới vào Arduino IDE thì các bạn đọc bài viết bên dưới để hiểu thêm.

 • Xem ngay: Hướng dẫn thêm thư viện trong Arduino IDE.

Giải thích code

Hàm createChar()

lcd.createChar(1, degree);

Dùng để tạo một ký tự tùy chỉnh để sử dụng trên màn hình LCD 16×2. Tối đa có 8 ký tự được hỗ trợ là 5×8 pixel (được đánh số từ 0 đến 7).Sự xuất hiện của mỗi ký tự tùy chỉnh được chỉ định bởi một mảng gồm 8 byte, 1 byte cho mỗi hàng.

Để hiển thị một ký tự tùy chỉnh trên màn hình ta dùng hàm write() để viết ra con số đó.

Cú pháp

lcd.createChar(số, dữ liệu)

Thông số

lcd: là một biến của kiểu dư liệu LiquidCrystal.

số: tạo ký tự (0 đến 7).

dữ liệu: dữ liệu của các ký tự là pixel.

Hàm isnan()

 if (isnan(t) || isnan(h))

Hàm isnan()  là hàm trả về true hoặc false nếu giá trị cần kiểm tra không phải là một biểu thức toán học đúng.

Ở đoạn code trên mình kiểm tra xem thử việc đọc giá trị của nhiệt độ hoặc độ ẩm trả về có bị thất bại hay không.

Cú pháp

isnan(double x) ;

Hàm round()

lcd.print(round(t));

Hàm round() là hàm làm tròn của một giá trị nào từ số thập phân làm tròn tới số nguyên gần nhất.

Free – Download

Đánh giá bài viết