Xây dựng Hệ thống khóa cửa thông minh sử dụng RFID RC-522 với Arduino

Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một hệ thống khóa cửa khôn ngoan với RFID RC-522 sử dụng Arduino để bảo vệ ngôi nhà của mình.

Để hiểu hơn về cấu tạo và cách hoạt động của tất cả cảm biến có trong dự án .Các bạn có thể tìm đọc bài viết về Arduino miễn phí dành cho người mới nhập môn.

Sơ đồ đấu nối

Các linh kiện cần thiết cho dự án

Tên linh kiện Số lượng
 Arduino Nano 1
Shield Arduino Nano 1
RFID RC- 522 1
Loa 1
Relay 1
LCD16X2 1
Board I2C LCD16X2 1
Khóa Chốt Điện 1
Nguồn Adapter 12V/1A 1

Code

#include <RFID.h>
#include <Wire.h> // i2C Conection Library
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //Memanggil i2C LCD Library
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
/*
Sambungan Module RFID RC-522 ke Arduino
* MOSI: Pin 11
* MISO: Pin 12
* SCK : Pin 13
* SS/SDA: Pin 10
* RST: Pin 9
* RQ: Tidak digunakan
*/
#include <SPI.h>
#include <RFID.h>
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9

RFID rfid(SS_PIN,RST_PIN);

const int buzzer = 7;  //Passive buzzer ke Pin D7 dan GND
const int doorLock = 8; //Driver Selenoid Door Lock/Relay input ke pin D8
int serNum[5];     //Variable buffer Scan Card

int cards[][5] = {   //ID Kartu yang diperbolehkan masuk
 {141,125,2,197,55}
 
};

bool access = false;

int alarm = 0;
uint8_t alarmStat = 0;
uint8_t maxError = 5;
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  lcd.begin();
  SPI.begin();
  rfid.init();

  pinMode(doorLock, OUTPUT);
  digitalWrite(doorLock, HIGH);

 tone (buzzer,1200);
 lcd.setCursor (0,0);
 lcd.print(F(" RFID System  "));
 lcd.setCursor (0,1);
 lcd.print(F(" Control Access "));
 delay (2000);
 lcd.clear();
 noTone (buzzer);
}

void loop(){
 if (alarm >= maxError){
  alarmStat = 1;  }
 
 if (alarmStat == 0){
 lcd.setCursor (0,0);
 lcd.print(F(" -System Ready- "));
 lcd.setCursor (0,1);
 lcd.print(F(" Scan Your Card "));

  if(rfid.isCard()){
  
    if(rfid.readCardSerial()){
      Serial.print(rfid.serNum[0]);
      Serial.print(" ");
      Serial.print(rfid.serNum[1]);
      Serial.print(" ");
      Serial.print(rfid.serNum[2]);
      Serial.print(" ");
      Serial.print(rfid.serNum[3]);
      Serial.print(" ");
      Serial.print(rfid.serNum[4]);
      Serial.println("");
      
      for(int x = 0; x < sizeof(cards); x++){
       for(int i = 0; i < sizeof(rfid.serNum); i++ ){
         if(rfid.serNum[i] != cards[x][i]) {
           access = false;
           break;
         } else {
           access = true;
         }
       }
       if(access) break;
      }  
    }
    
    if(access){
     Serial.println("Welcome!");
     lcd.setCursor (0,0);
     lcd.print(F(" Akses diterima "));
     lcd.setCursor (0,1);
     lcd.print("ID:");
     lcd.print(rfid.serNum[0]); lcd.print(rfid.serNum[1]);
     lcd.print(rfid.serNum[2]); lcd.print(rfid.serNum[3]);
     lcd.print(rfid.serNum[4]);
      digitalWrite(doorLock, LOW);
      tone (buzzer,900);
      delay(100);
      tone (buzzer,1200);
      delay(100);
      tone (buzzer,1800);
      delay(200);
      noTone(buzzer); 
      delay(600);
      lcd.setCursor (0,0);
      lcd.print(F(" Silahkan Masuk "));
      lcd.setCursor (0,1);
      lcd.print(F("AutoLock after "));
      for(int i=5; i>0; i--){
      lcd.setCursor (15,1); lcd.print(i);
      delay (1000);
      }
      digitalWrite(doorLock, HIGH);
      lcd.clear();
   } else {
      alarm = alarm+1;
      Serial.println("Not allowed!"); 
      lcd.setCursor (0,0);
      lcd.print(F(" Akses ditolak "));
      lcd.setCursor (0,1);
      lcd.print("ID:");
      lcd.print(rfid.serNum[0]); lcd.print(rfid.serNum[1]);
      lcd.print(rfid.serNum[2]); lcd.print(rfid.serNum[3]);
      lcd.print(rfid.serNum[4]);
      tone (buzzer,900);
      delay(200);
      noTone(buzzer);
      delay(200);
      tone (buzzer,900);
      delay(200);
      noTone (buzzer); 
      delay(500);
      lcd.clear();   
    }    
  }

  rfid.halt();
}
else {
 lcd.setCursor (0,0);
 lcd.print(F("-System LOCKED- "));
 lcd.setCursor (0,1);
 lcd.print(F(" Please Wait "));
for(int i=60; i>0; i--){
tone (buzzer,1800);
lcd.setCursor (13,1); lcd.print(i);
lcd.print(F(" "));delay (1000);}
noTone (buzzer);
alarmStat = 0;
alarm = 0;
 }
}

Thư viện

 • Các bạn có thể tải code tìm địa chỉ bus ở đây: Tải ngay.
 • Thư viện LiquidCrystal_I2C.h: Tải ngay.

Free – Download

Đánh giá bài viết